Platby

 1. Prodávající poskytuje následující platební metody:
  1. platba klasickým bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího – uvedeno v bodě 8.2 Podmínek;
  2. platba prostřednictvím elektronických platebních služeb PayU – provozovatelem elektronických plateb je společnost podle polského práva: PayU Spółka Akcyjna se sídlem v Poznani, Polsko, adresa: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku Okresním soudem Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000274399, základní kapitál: 6 474 300,00 PLN, DIČ: 7792308495, webové stránky: www.payu.pl, držitel statusu zúčtovatele;http://www.payu.pl
  3. platba platební kartou – provozovatelem platební karty je společnost uvedená v bodě 8.1.2 Podmínek. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny výrobku před odesláním výrobku zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. V případě platby klasickým bankovním převodem je třeba platbu provést na následující číslo bankovního účtu: CZ485500006703257002/5500; CZ6703257002/5500 Do názvu převodu uveďte „Objednávka č. …..“.
 3. V případě platby prostřednictvím elektronických platebních služeb provede Zákazník platbu před zpracováním Objednávky. Elektronická služba PayU provozovaná provozovatelem uvedeným v bodě. 8.1.2 obchodních podmínek umožňuje platbu kreditní kartou nebo rychlým převodem z vybraných bank.
 4. Zákazník může změnit zvolenou formu platby pouze se souhlasem prodávajícího. Zákazník požádá o změnu formy platby písemně na adrese prodávajícího nebo na jeho e-mailové adrese: praha@designloznice.cz.
 5. Zákazník je povinen uhradit cenu Kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od jejího uzavření (tj. do 30 dnů od podpisu Kupní smlouvy). ode dne, kdy Zákazník obdrží e-mail od Prodávajícího potvrzující přijetí Objednávky v souladu s bodem 7.2 – 7.4 Podmínek). V případě nezaplacení ve výše uvedené lhůtě se Objednávka podaná Zákazníkem ruší a nezaplacení se považuje za odstoupení Zákazníka od Kupní smlouvy, pokud Zákazník, který je Spotřebitelem, neprojeví jinou vůli.
 6. Vlastnické právo k výrobku zakoupenému na základě kupní smlouvy přechází na zákazníka zaplacením celkové ceny výrobku prodávajícímu.
 7. Výrobek bude odeslán až po jeho zaplacení, tj. po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

Náklady, termíny a způsoby dodání produktů.

 1. Náklady na dodání Produktu na území České republiky nese v každém případě Prodávající, s výhradou bodu 9.2 Podmínek. Prodávající zajistí možnost osobního odběru objednaného Produktu ve svém kamenném obchodě nebo kamenných obchodech, jejichž adresa je uvedena ve službě na adrese: V případě osobního odběru v souladu s výše uvedeným nese veškeré náklady spojené s dopravou z místa odběru do místa určení zákazník.
 2. Splněním objednávky se rozumí dodání objednaného Produktu zákazníkovi. Objednávky vyřizuje prodávající na území České republiky. V případě, že Zákazník potřebuje dodat Produkt mimo území České republiky, vyžaduje to individuální dohodu s Prodávajícím v průběhu procesu Objednávání. V takovém případě jsou náklady na dodání Produktu mimo území České republiky dohodnuty s Prodávajícím individuálně v průběhu procesu zadávání Objednávky.
 3. Termín dodání Produktu Zákazníkovi se skládá z doby kompletace Produktu počítané od okamžiku potvrzení Objednávky Prodávajícím (v souladu s body  7.2 a 7.3 Obchodních podmínek) a doby dodání Produktu dopravcem zvoleným Prodávajícím, přičemž dodací lhůta činí až 7 (dnů) pracovních dnů u Produktů popsaných na Webových stránkách jako skladové Produkty a 15 (patnáct) kalendářních dnů u Produktů popsaných na Webových stránkách jako neskladové Produkty, u Produktů na zakázku až 10 týdnů.
 4. Prodávající neodpovídá v případě závazných termínů za zpoždění dodávek Produktů způsobené vyšší mocí a událostmi, které Prodávajícímu způsobují značné obtíže nebo znemožňují provedení dodávek a které nelze přičítat Prodávajícímu. Za případy vyšší moci se považují zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení nebo jiné nepředvídatelné překážky, včetně případů, kdy k nim dojde u dodavatelů prodávajícího a jejich subdodavatelů. Výše uvedené okolnosti opravňují prodávajícího k odložení dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu k obnovení provozu. Pokud se v důsledku výše uvedených okolností stane dodání zboží pro prodávajícího nemožným nebo neuskutečnitelným, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.Prodávající přiloží k zásilce doklad o koupi Produktu s uvedením data prodeje Produktu, typu Produktu, prodejní ceny Produktu spolu s identifikačními údaji Prodávajícího včetně jeho nezbytných údajů.
 5. Zákazník by měl zkontrolovat stav výrobku, nebo pokud je to obtížné, stav zásilky (obalu) ihned po doručení za přítomnosti zástupce dopravce. V případě zjištění jakéhokoli poškození, ke kterému mohlo dojít při přepravě, je zákazník povinen sepsat příslušný protokol o poškození podepsaný zástupcem dopravce a neprodleně informovat prodávajícího. Provedení těchto úkonů spotřebitelem není podmínkou pro uplatnění práva na reklamaci podle článku 11 Podmínek.
 6. Prodávající neodpovídá za nedodání výrobku z důvodů na straně zákazníka, např. v souvislosti s uvedením nesprávné nebo neúplné dodací adresy, která znemožňuje dodání. V takovém případě Prodávající informuje Zákazníka o neúspěšném pokusu o dodání Produktu.