1. Osobní údaje uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami.
  • Správcem osobních údajů (ve znění čl. 4 bod 1 a 7 nařízení 2016/679) uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, je prodávající, tj: společnost založená podle polského práva pod názvem: Dream Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě, Polsko, adresa: ul. Polna 50/618, 00-644 Varšava, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000669849, DIČ: 7010676599, základní kapitál: 6 000,00 PLN.
  • Prodávající klade velký důraz na ochranu soukromí uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, a na důvěrnost jejich osobních údajů a prohlašuje, že zavedl vhodná organizační a technická opatření k zajištění zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně nařízení 2016/679.
  • Vždy, když je pro použití služeb nebo pro uzavření Kupní smlouvy nutné poskytnout Prodávajícímu určité osobní údaje Uživatele, nebo se Uživatel rozhodne poté, co Prodávajícímu poskytl své nepovinné (nevyžadované) osobní údaje, je povinen zadat nebo poskytnout pouze věcně správné osobní údaje. Pokud se ve výše uvedeném případě změní osobní údaje uživatele, je povinen je neprodleně aktualizovat zasláním e-mailu prodávajícímu na následující adresu: praha@designloznice.cz nebo aktualizací svých osobních údajů v rámci jím zřízeného účtu.
  • Prodávající neprodává ani nepůjčuje shromážděné osobní údaje uživatelů jiným osobám nebo institucím (s výjimkou příjemců údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů).
  • Podrobná pravidla zpracování osobních údajů uživatelů prodejcem, včetně všech práv, která uživatelům náleží v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů prodejcem (úplná informační doložka v souladu s nařízením 2016/679), jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů.
  • Před použitím webových stránek nebo uzavřením kupní smlouvy, zejména před poskytnutím jakýchkoli svých osobních údajů prodávajícímu prostřednictvím elektronických formulářů dostupných na webových stránkách, by si měl uživatel pečlivě přečíst ustanovení zásad ochrany osobních údajů.