1. Obchodní podmínky – pravidla definicí
  1. Pracovní den – den v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
  2. Registrační formulář – elektronický formulář dostupný ve službě, který umožňuje uživateli vytvořit účet.
  3. Objednávkový formulář – elektronický formulář dostupný ve službě, který umožňuje zákazníkovi zadat objednávku.
  4. Zákazník – uživatel, který hodlá uzavřít nebo uzavřel prodejní smlouvu.
  5. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. České republiky, občanský zákoník.
  6. Spotřebitel – uživatel, který je osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, a je tedy spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
  7. Účet – soubor prostředků na IT stránkách prodávajícího, označený individuálním jménem (loginem) a individuálním přístupovým heslem, kde jsou shromažďovány a uchovávány údaje o uživateli, včetně informací o zadaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách.
  8. Newsletter – elektronický newsletter pravidelně připravovaný prodávajícím a obsahující informace, obsah, fotografie nebo video materiály týkající se produktů, včetně těch, které jsou prezentovány v obchodě, jakož i obchodní informace týkající se Prodávajícího, které prodávající zasílá uživatelům, kteří se přihlásili k odběru služby Newsletter.
  9. Zásady ochrany osobních údajů – zásady ochrany osobních údajů a cookies internetového obchodu, včetně informační doložky prodávajícího o zpracování osobních údajů uživatelů prodávajícím, které prodávající zpřístupnil ve službě.
  10. Výrobek – movitá věc dostupná v obchodě, která je předmětem prodejní smlouvy, včetně zejména výrobků italské značky Mollyflex, španělské značky Gomarco nebo jiných značek, jako jsou lůžkové a terapeutické matrace, polštáře, potahy na matrace a další související příslušenství.
  11. Obchodní podmínky – tento dokument s názvem „Obchodní podmínky internetového obchodu Design ložnice“, který prodávající zpřístupnil ve službě.
  12. Nařízení 2016/679 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  13. E-shop – webové stránky, na kterých prodávající provozuje obchod, a to na následující adrese: www.designloznice.cz.
  14. Obchod – internetový obchod, v němž jsou prezentovány produkty, provozovaný prodávajícím jako součást služby.
  15. Prodávající –společnost působící pod názvem: DREAM BEDROOM INTERIORS S.R.O. s.r.o., IČO: 14293145, se sídlem V Oblouku 800, PSČ 252 43 Průhonice, Krajský soud v Ostravě, odd. C vložka 88567, e-mailová adresa: praha@designloznice.cz, tel. +420 602 786 589, jako generální a výhradní zástupce značek Mollyflex a Gomarco na českém trhu.
  16. Kupní smlouva – smlouva o prodeji výrobku uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím v rámci obchodu prostřednictvím služby. Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo polském jazyce.
  17. Uživatel – plnoletá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům.
  18. Objednávka – projev vůle zákazníka, která představuje nabídku na uzavření kupní smlouvy, učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře.
 2. Obecná pravidla pro používání e-shopu.
  1. Obchodní podmínky stanovují podmínky pro uzavírání a plnění kupních smluv, včetně podmínek pro úhradu kupní ceny výrobků zákazníkem, podmínek pro dodání objednaných výrobků zákazníkovi, podmínek pro uplatnění reklamace, jakož i podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem.
  2. Každý uživatel je povinen od okamžiku uzavření kupní smlouvy, seznámit se s ustanoveními obchodních podmínek a dodržovat je, stejně jako se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou prodávajícím zpřístupněny v rámci webových stránek. Prodávající poskytne bezplatný přístup k obsahu výše uvedených dokumentů, a to i ve formě umožňující jejich stažení, uložení na libovolné médium a tisk.
  3. Základními technickými předpoklady pro to, aby uživatel mohl e-shop používat, jsou:
   1. počítač nebo jiné zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) s přístupem k internetu;
   2. přístup k e-mailu;
   3. webový prohlížeč
   4. spuštění souborů cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.
    Kromě toho prodávající doporučuje, aby měl uživatel při používání e-shopu vzhledem k rizikům plynoucím z používání internetu a připojení zařízení k internetu v zařízení nainstalován aktualizovaný antivirový software.
  4. Uživatel je povinen používat e-shop způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na osobní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob. Uživateli je zejména zakázáno poskytovat nezákonný obsah, např. obsah, který je hanlivý, urážlivý, neslušný, obscénní, výhružný, násilný, pomlouvačný nebo porušuje osobnostní práva a jiná práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví nebo povinností mlčenlivosti.
  5. Uživatel je oprávněn a povinen používat e-shop v souladu s jejich určením. Uživatel se zavazuje nepodnikat žádné kroky, které by mohly ovlivnit řádné fungování e-shopu, zejména jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu e-shopu, včetně účtů jiných uživatelů nebo jejich technických prvků, poskytovat nepravdivé údaje nebo používat cizí platební nástroje nebo finanční prostředky k nákupu produktů.
  6. Prodávající má právo umístit na webové stránky marketingový, reklamní nebo propagační obsah třetích stran.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo pravidelně přerušovat e-shop za účelem provedení nezbytných technických úkonů souvisejících s fungováním e-shopu, provedení nezbytných změn, včetně vylepšení, funkčnosti e-shopu nebo odstranění případných překážek fungování e-shopu, pokud se objeví (tzv.  „servisní okna“). Prodejce bude uživatele včas informovat o přerušení e-shopu.
 3. Kontakt s prodávajícím.
  1. Kontakt s prodávajícím je možný:
   1. telefonicky: +420 602 786 589 (hovorné jako za místní hovor nebo podle tarifů vašeho mobilního operátora) nebo e-mailem: praha@designloznice.cz nebo
   2. prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách v části „Kontakt“
   3. poštou na adresu sídla prodávajícího: : GALERIE MODO, V OBLOUKU 800 , 252 43 PRŮHONICE
 4. Informace o produktech.
  1. E-shop je maloobchodní prodej produktů prostřednictvím  internetu, a to na území České republiky.
  2. Výrobky prezentované v obchodě jsou nové, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na český trh, s výhradou následující věty. Prodávající může za přiměřeně nižší cenu (se slevou) nabízet i produkty, které byly použity a vystaveny na expozici v kamenném obchodě prodávajícího, avšak v takovém případě, zejména pokud se na takovém produktu v důsledku používání na expozici vyskytla vada, která omezuje užitné vlastnosti produktu, došlo k jeho opotřebení v důsledku jeho běžného užívání, je prodávající povinen o těchto okolnostech informovat zákazníka v popisu produktu.
  3. Fotografie nebo jiné formy vizualizace výrobků umístěné na e-shopu nemusí v ideálním případě odrážet skutečný vzhled výrobků, zejména pokud jde o barvy prezentovaných výrobků a jejich velikost. Mají tedy pouze informativní charakter, což zákazník bere na vědomí a akceptuje je spolu s přijetím obchodních podmínek. Prodávající nenese odpovědnost za drobné rozdíly mezi obrázky zveřejněnými na e-shopu a případnými rozdíly ve vzhledu výrobku vyplývajícími z individuálního nastavení monitoru/obrazovky/zobrazovacího zařízení používaného zákazníkem a skutečným vzhledem výrobku.
  4. Informace na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu zákona, ale mají pouze informativní charakter. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně výrobků na e-shopu, dle ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku Zákazník výběrem produktu a potvrzením, jej zakoupit formou objednávky, činí prodávajícímu nabídku na koupi uvedeného produktu za podmínek uvedených v jeho popisu a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.
  5. Cena produktu uvedená na webových stránkách e-shopu je uvedena v českých korunách (Kč) a zahrnuje všechny složky včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
  6. Cena výrobku uvedená v obchodě nezahrnuje náklady na doručení. Informace o celkové ceně (včetně daně z přidané hodnoty) objednávky, včetně nákladů na dopravu, se zobrazí poté, co zákazník v průběhu zadávání objednávky zvolí formu jejího doručení.
  7. Cena produktu uvedená v e-shopu je závazná v okamžiku, kdy zákazník potvrdí objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny produktů prezentovaných v e-shopu, zavádět do e-shopu nové produkty, provádět a rušit propagační akce v rámci e-shopu podle pravidel uvedených v samostatných předpisech o propagačních akcích, jakož i provádět jejich změny. Objednávky podané před datem účinnosti změny cen, propagačních nebo prodejních podmínek budou vyřízeny podle předchozích pravidel (s výjimkou vyčerpání zásob daného výrobku – bod. 6.4 obchodních podmínek).
 5. Vytvoření účtu.
  1. Prodávající umožní uživatelům vytvořit a spravovat účet v e-shopu. Vytvoření a vedení účtu v rámci e-shopu je dobrovolné a bezplatné.
  2. Pro vytvoření účtu by měl uživatel vyplnit registrační formulář poskytnutý prodávajícím jako součást e-shopu a poté jej odeslat prodávajícímu. Vytvoření účtu je podmíněno tím, že si zákazník při registraci ve službě přečte smluvní podmínky a přijme jejich ustanovení.
  3. Vytvoření a vedení účtu v rámci e-shopu je časově neomezené.
  4. Uživatel je oprávněn vytvořit pouze jeden účet. Uživatel není oprávněn povolit třetím stranám používat svůj účet.
  5. Při registraci v e-shopu a vytváření účtu je uživatel povinen uvést v registračním formuláři pouze své pravdivé a aktuální údaje. Poskytnutím výše uvedených údajů uživatel prohlašuje, že údaje jsou pravdivé a správné. V případě, že se zjistí, že uživatel uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje, má prodávající právo odmítnout registraci nebo v případě, že se po registraci zjistí, že údaje jsou nepravdivé, zablokovat nebo smazat účet. Prodávající nenese odpovědnost, pokud uživatel uvede nepravdivé, nesprávné nebo chybné údaje.
  6. Po řádném vyplnění a odeslání registračního formuláře obdrží uživatel od prodávajícího na jím uvedenou e-mailovou adresu e-mail s odkazem, na který je třeba kliknout pro potvrzení registrace.
  7. Své údaje, včetně osobních údajů a informací poskytnutých v rámci vašeho účtu, můžete kdykoli změnit nebo doplnit tak, že se přihlásíte ke svému účtu a kliknete na tlačítko „Upravit“. Uživatel je povinen aktualizovat své osobní údaje (zejména e-mailovou adresu a telefonní číslo), pokud se po registraci změní. Prodávající nenese odpovědnost, pokud údaje nebyly neprodleně aktualizovány.
  8. Přístupové heslo k účtu je možné kdykoli změnit, stejně jako obnovit ztracené nebo zapomenuté přihlašovací heslo k účtu. Za tímto účelem přejděte do přihlašovacího okna svého účtu na webových stránkách a klikněte na „Obnovit heslo“ a poté postupujte podle dalších pokynů.
  9. Prodávající přijme opatření, aby zabránil přístupu k účtu neoprávněným osobám (jiným než uživateli). Tato opatření však nemusí být dostatečná, pokud uživatel sám nedodržuje příslušná bezpečnostní pravidla. Uživatel je zejména povinen uchovávat své přístupové heslo pro přihlášení k účtu v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám. Prodávající informuje, že po uživateli nepožaduje přístupové heslo, s výjimkou přihlášení k účtu. Aby se zabránilo používání účtu neoprávněnými a nepovolanými osobami, je uživatel povinen odhlásit se z účtu ihned po ukončení používání zdrojů a informací uložených na účtu. Zejména je třeba dbát zvýšené opatrnosti při používání funkce automatického ukládání přihlašovacích údajů a hesel, která je k dispozici v některých počítačových programech, a to zejména v případě, že se služba používá na různých zařízeních nebo přes různá IP čísla.
  10. Vytvořením účtu může zákazník udělit souhlas se zasíláním obchodních informací od prodávajícího elektronickou cestou, a to i na jím uvedenou e-mailovou adresu, který může kdykoli odvolat bez udání důvodu. Udělení výše uvedeného souhlasu není povinné, a není proto podmínkou pro zřízení účtu.
  11. Účet může být nedostupný po dobu servisních pauz uvedených v bodě. 2.7 obch. podmínek.
  12. Uživatel může svůj účet kdykoli smazat. Chcete-li to provést, přihlaste se k účtu, klikněte na možnost „Odstranit účet“ a postupujte podle zobrazených pokynů.
  13. Uživatel, který začne používat služby e-shopu, může dodatečně souhlasit se zasíláním Newsletteru. Udělení souhlasu se zasíláním zpravodaje není podmínkou pro využívání e-shopu ani pro uzavření kupní smlouvy.
 6. Podávání objednávek
  1. Objednávky lze zadávat v e-shopu prostřednictvím objednávkového formuláře 24 (dvacet čtyři) hodin denně, po celý rok, s výhradou přerušení uvedených v článku. 2.7 Podmínek. Zadání objednávky může být spojeno s náklady na připojení k internetu (poplatky za přenos dat podle tarifu operátora zákazníka).
  2. Pro zadání objednávky se zákazník nemusí registrovat ve službě a vytvářet si účet – objednávku může zadat jako host.
  3. Při zadávání objednávky si zákazník vybere produkty přidáním vybraných produktů do virtuálního nákupního košíku, který je k dispozici na webových stránkách, uvede počet produktů daného typu, které chce objednat, zvolí způsob platby, údaje potřebné k vystavení účtenky nebo faktury, pokud je zákazník požaduje, případné poznámky k objednávce a dodací adresu. Pokud zákazník nemá vytvořený účet, uveďte také své údaje, včetně jména, názvu společnosti, adresy, e-mailové adresy a telefonu.
  4. Vložení produktů do virtuálního nákupního košíku, který je součástí e-shopu, neznamená jejich rezervaci. Pokud je počet dostupných produktů vyčerpán před schválením objednávky zákazníkem, vyhrazuje si prodávající právo objednávku nepřijmout ke zpracování. Zejména produkty v akci (ve výprodeji) mají omezený počet kusů a objednávky na tyto produkty budou zpracovány v pořadí, v jakém byly přijaty, až do vyčerpání zásob daného produktu. Současně prodávající stanoví, že dostupnost produktů bude prodávající pravidelně aktualizovat v pracovní dny.
  5. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a provést změny údajů uvedených zákazníkem v objednávce, což dává zákazníkovi možnost zjistit a opravit případné chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.
  6. Podmínkou zadání objednávky je, že se zákazník seznámí s podmínkami a souhlasí s nimi v okamžiku zadání objednávky.
  7. Při zadání objednávky může zákazník udělit souhlas se zasíláním obchodních informací od prodávajícího elektronickou cestou, a to i na jím uvedenou e-mailovou adresu, který může kdykoli odvolat bez udání důvodu. Udělení výše uvedeného souhlasu není povinné, a není proto podmínkou pro zadání objednávky.
  8. Proces objednávky je dokončen, ať už je nákup proveden v rámci účtu nebo jako host (bez registrace), když zákazník úspěšně klikne na tlačítko s textem: „Objednávám a platím“. Tím je objednávka zadána.
  9. Obchod vyřizuje objednávky podané v pracovní dny ve lhůtách uvedených v bodě. 9.3 obch. podmínky. Objednávky podané v pátek, sobotu, neděli nebo ve státní svátek budou odeslány nejdříve následující pracovní den.
 7. Uzavření Kupní smlouvy.
  1. Pro uzavření kupní smlouvy je nutné, aby zákazník učinil objednávku v souladu s bodem 6 obch. podmínek.
  2. Po odeslání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí zasláním zpětné zprávy zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení o přijetí objednávky k plnění zavazuje zákazníka k jeho objednávce. V případě, že byla potvrzena pouze část objednávky, bude kupní smlouva uzavřena pouze na potvrzené produkty. Prodávající následně zasílá aktuální informace o průběhu a plnění objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
  3. Potvrzení o přijetí objednávky k plnění obsahuje následující informace:
   1. Potvrzení všech podstatných prvků objednávky;
   2. Předpisy a zásady ochrany osobních údajů;
   3. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy včetně poučení o právu odstoupit od kupní smlouvy (v případě spotřebitele).
  4. Jakmile zákazník obdrží od prodávajícího e-mail potvrzující přijetí objednávky v souladu s bodem 7.3 obchodních podmínek je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
  5. Každá kupní smlouva bude potvrzena dokladem o koupi (daňovým dokladem nebo fakturou na žádost zákazníka po poskytnutí všech potřebných údajů pro fakturaci), který bude zaslán spolu s potvrzením objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Zákazník souhlasí s vystavováním faktur elektronickou cestou.
 8. Platby
  1. Prodávající poskytuje následující platební metody:
   1. platba klasickým bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího – uvedeno v bodě 8.2 Podmínek;
   2. platba prostřednictvím elektronických platebních služeb PayU – provozovatelem elektronických plateb je společnost podle polského práva: PayU Spółka Akcyjna se sídlem v Poznani, Polsko, adresa: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku Okresním soudem Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000274399, základní kapitál: 6 474 300,00 PLN, DIČ: 7792308495, webové stránky: www.payu.pl, držitel statusu zúčtovatele;http://www.payu.pl
   3. platba platební kartou – provozovatelem platební karty je společnost uvedená v bodě 8.1.2 Podmínek.
    Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny výrobku před odesláním výrobku zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. V případě platby klasickým bankovním převodem je třeba platbu provést na následující číslo bankovního účtu:  Raiffeisenbank a.s. 6703257002/5500 Do zprávy pro příjemce uveďte „Objednávka č. …..“, variabilní symbol je č. objednávky
  3. V případě platby prostřednictvím elektronických platebních služeb provede zákazník platbu před zpracováním objednávky. Elektronická služba PayU provozovaná provozovatelem uvedeným v bodě. 8.1.2 obchodních podmínek umožňuje platbu kreditní kartou nebo rychlým převodem z vybraných bank.
  4. Zákazník může změnit zvolenou formu platby pouze se souhlasem prodávajícího. Zákazník požádá o změnu formy platby písemně na adrese prodávajícího nebo na jeho e-mailové adrese: praha@designloznice.cz.
  5. Zákazník je povinen uhradit cenu v kupní smlouvě do 7 pracovních dnů od jejího uzavření (tj. do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy). ode dne, kdy zákazník obdrží e-mail od prodávajícího potvrzující přijetí objednávky v souladu s bodem 7.2 – 7.4 obch. podmínek). V případě nezaplacení ve výše uvedené lhůtě se objednávka zadaná zákazníkem ruší a nezaplacení se považuje za odstoupení zákazníka od kupní smlouvy, pokud zákazník, který je spotřebitelem, neprojeví jinou vůli.
  6. Vlastnické právo k výrobku zakoupenému na základě kupní smlouvy přechází na zákazníka zaplacením celkové ceny výrobku prodávajícímu.
  7. Výrobek bude odeslán až po jeho zaplacení, tj. po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.
 9. Náklady, termíny a způsoby dodání produktů.
  1. Náklady na dodání produktu na území České republiky nese v každém případě prodávající, s výhradou bodu 9.2 obch. podmínek. Prodávající zajistí možnost osobního odběru objednaného produktu ve svém kamenném obchodě nebo kamenných obchodech, jejichž adresa je uvedena v e-shopu v kontaktech. V případě osobního odběru v souladu s výše uvedeným, nese veškeré náklady spojené s dopravou z místa odběru do místa určení zákazník.
  2. Splněním objednávky se rozumí dodání objednaného produktu zákazníkovi. Objednávky vyřizuje prodávající na území České republiky. V případě, že zákazník potřebuje dodat produkt mimo území České republiky, vyžaduje to individuální dohodu s prodávajícím. V takovém případě jsou náklady na dopravu účtovány zákazníkovi dle dohody s prodávající.
  3. Termín dodání produktu zákazníkovi se skládá z doby kompletace produktu počítané od okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím (v souladu s body  7.2 a 7.3 Obchodních podmínek) a doby dodání produktu zvoleným dopravcem, přičemž dodací lhůta činí až 7 (dnů) pracovních dnů u produktů popsaných na webových stránkách jako skladové produkty a 15 (patnáct) kalendářních dnů u produktů popsaných na webových stránkách jako neskladové produkty, u produktů na zakázku až 10 týdnů.
  4. Prodávající neodpovídá v případě závazných termínů za zpoždění dodávek produktů způsobené vyšší mocí a událostmi, které prodávajícímu způsobují značné obtíže nebo znemožňují provedení dodávek a které nelze přičítat prodávajícímu. Za případy vyšší moci se považují zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení nebo jiné nepředvídatelné překážky, včetně případů, kdy k nim dojde u dodavatelů prodávajícího a jejich subdodavatelů. Výše uvedené okolnosti opravňují prodávajícího k odložení dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu k obnovení provozu. Pokud se v důsledku výše uvedených okolností stane dodání zboží pro prodávajícího nemožným nebo neuskutečnitelným, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  5. Prodávající přiloží k zásilce doklad o koupi produktu s uvedením data prodeje produktu, typu produktu, prodejní ceny produktu spolu s identifikačními údaji prodávajícího včetně jeho nezbytných údajů.
  6. Zákazník by měl zkontrolovat stav výrobku, nebo pokud je to obtížné, stav zásilky (obalu) ihned po doručení za přítomnosti zástupce dopravce. V případě zjištění jakéhokoli poškození, ke kterému mohlo dojít při přepravě, je zákazník povinen sepsat příslušný protokol o poškození podepsaný zástupcem dopravce a neprodleně informovat prodávajícího. Provedení těchto úkonů spotřebitelem není podmínkou pro uplatnění práva na reklamaci podle článku 11 obch. podmínek.
  7. Prodávající neodpovídá za nedodání výrobku z důvodů na straně zákazníka, např. v souvislosti s uvedením nesprávné nebo neúplné dodací adresy, která znemožňuje dodání. V takovém případě prodávající informuje zákazníka o neúspěšném pokusu o dodání produktu.
 10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy – spotřebitelé.
  1. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů počítaje od data:
   1. dodání výrobku, tj. od data převzetí výrobku samotným spotřebitelem nebo třetí stranou jinou než jím určeným dopravcem;
   2. dodání poslední šarže výrobku (výrobků) – pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů výrobků nebo dodání několika částí;
   3. dodání poslední šarže výrobku (výrobků) – pokud jsou předmětem kupní smlouvy pravidelné, opakující se dodávky výrobků.
  2. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy týkající se nákupu výrobků, které byly na žádost spotřebitele upraveny.
  3. Od kupní smlouvy lze odstoupit bez udání důvodu a bez vzniku nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 10.9 a 10.11 obch. podmínek.
  4. Pokud spotřebitel v rámci jedné objednávky zakoupil více než jeden výrobek, může se odstoupení od kupní smlouvy týkat všech výrobků nebo pouze výrobků uvedených v prohlášení o odstoupení s tím, že pokud je výrobek prodáván jako sada, souprava nebo balení, je takové odstoupení možné ve vztahu k této sadě, soupravě nebo balení.
  5. Pro odstoupení od kupní smlouvy je třeba učinit jednoznačné prohlášení o odstoupení, které lze učinit například vyplněním formuláře, který prodávající zašle zákazníkovi spolu s potvrzením objednávky v souladu s bodem. 7.3 těchto obch. podmínek, jakož i těch, které jsou k dispozici na stránkách. Formulář poskytnutý prodávajícím není povinný, takže spotřebitel může použít jiné formuláře nebo prohlášení učinit sám.
  6. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, je-li prohlášení o odstoupení od smlouvy zasláno prodávajícímu před jejím uplynutím:
   1. Pomocí e-mailové adresy: praha@designloznice.cz
   2. Poštou na tuto adresu : GALERIE MODO, V OBLOUKU 800 , 252 43 PRŮHONICE
   3. Prodávající neprodleně zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy e-mailem na e-mailovou adresu odstupujícího spotřebitele.
  7. V případě odstoupení se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena, a spotřebitel je zproštěn všech závazků. To, co strany kupní smlouvy poskytly, se vrací v nezměněné podobě.
  8. V případě odstoupení od kupní smlouvy je odstupující spotřebitel povinen neprodleně vrátit produkty, na které se vztahuje kupní smlouva, v nezměněném stavu, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne podání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním těchto produktů na následující adresu prodávajícího: GALERIE MODO, V OBLOUKU 800 , 252 43 PRŮHONICE
  9. Spotřebitel bere na vědomí, že náklady na vrácení výrobku nese výhradně spotřebitel.
  10. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty výrobku v důsledku používání výrobku nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku. Jedná se o snížení hodnoty výrobku, ke kterému došlo v důsledku nakládání s výrobkem jiným způsobem, než je požadováno s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud byl výrobek poškozen, je prodávající oprávněn jednostranně započíst náhradu škody proti nároku spotřebitele na vrácení ceny výrobku.
  11. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy veškeré platby uhrazené spotřebitelem, včetně nákladů na dodání produktů, s tím, že pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím v obchodě, není prodávající povinen spotřebiteli uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly. Spotřebitel však nese přímé náklady na vrácení výrobků.
  12. Spotřebitel je povinen vrátit zakoupený produkt v původním obalu, v kompletním stavu, s neporušenými štítky sloužícími k identifikaci výrobku a s vystavenou fakturou za produkt. Faktura bude zaslána na registrační e-mail do tří pracovních dnů po připsání celé částky na náš bankovní účet (platí pro platbu na dobírku a platbu bankovním převodem). V případě platby online bude faktura zaslána okamžitě.
  13. Vrácení peněz provede prodávající stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení peněz. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud neobdrží výrobek nebo nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 11. Stížnosti na výrobek.
  1. Prodávající je povinen prodat a dodat produkt bez fyzických a právních vad, s výhradou prodeje produktů z expozic kamenných prodejen prodávajícího, jak je uvedeno v bodě . 4.2 obch. podmínek. Prodávající odpovídá zákazníkovi zejména za to, že při dodání produktu prodávajícím nebo jeho dopravcem:
   1. Výrobek má vlastnosti, na kterých se prodávající a zákazník (smluvní strany kupní smlouvy) dohodli, a pokud k dohodě nedošlo, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce produktu popsal, nebo které zákazník očekával vzhledem k povaze výrobku a na základě reklamy prováděné prodávajícím nebo výrobcem produktu;
   2. Produkt je vhodný k účelu deklarovanému prodávajícím nebo k účelu, ke kterému se taková služba obvykle používá;
   3. Výrobek má kvalitu nebo provedení, které odpovídá dohodnutému vzorku nebo předloze, pokud byla kvalita nebo provedení zjištěna na základě dohodnutého vzorku nebo předlohy;
   4. Výrobek je dodáván ve správném množství, velikosti nebo hmotnosti,
   5. Výrobek splňuje požadavky příslušných právních předpisů.
  2. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou a v souvislosti s nároky ze záruky za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  3. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobky co nejdříve po jejich dodání a zkontrolovat jejich vlastnosti a množství, jakož i nepoškození obalu výrobků. V případě zjištění jakýchkoli závad, je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího, nebo jeho dopravce a je oprávněn odmítnout převzetí těchto výrobků. Pokud zákazník převezme od prodávajícího nebo jeho dopravce poškozenou zásilku, je nutné poškození popsat v dodacím listu. Pokud tak neučiní, ztrácí zákazník nárok na záruku; výše uvedené se nevztahuje na spotřebitele.
  4. Vada výrobku představuje hrubé porušení kupní smlouvy, pokud prodávající již v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo měl vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela s vědomím takového porušení. V ostatních případech se předpokládá, že porušení není hrubé. Pokud vada představuje hrubé porušení kupní smlouvy, má zákazník právo na dodání nové věci, opravu věci, odpovídající snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Pokud vada představuje nepodstatné porušení kupní smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady nebo na odpovídající snížení ceny. V případě zjištění existence ustanovení tohoto druhu se použijí ustanovení právních předpisů platných na území České republiky.
  6. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy v rámci reklamace vady, ani nemůže požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit ve stavu, v jakém ji obdržel. Výše uvedené neplatí, pokud:
   1. došlo ke změně stavu v důsledku vizuální kontroly za účelem zjištění vady předmětu;
   2. Zákazník zboží používal před zjištěním závady;
   3. Zákazník svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobil, že se předmět vrací v nezměněné podobě, nebo
   4. Zákazník předmět prodal před objevením vady, předmět opotřeboval nebo na něm provedl změny v průběhu běžného užívání; a pokud se tak stalo jen z části, vrátí zákazník prodávajícímu to, co je ještě schopen vrátit, a poskytne prodávajícímu náhradu až do výše prospěchu získaného užíváním věci.
  7. Zákazník je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit včasnou prohlídkou a s náležitou péčí. V případě skryté vady je zákazník povinen oznámit vadu dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při náležité prohlídce zjistit, nejpozději však do dvou let od dodání věci. V průběhu reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po jejím vyřízení je zákazník povinen informovat prodávajícího o jím zvoleném způsobu vyřízení reklamace. Pokud tak neučiní v přiměřené lhůtě, má nárok (i v případě vady, která je hrubým porušením kupní smlouvy) pouze na nároky uvedené v článku 11.5 obch. pravidel.
  8. Prohlášení o podání reklamace týkající se nesouladu výrobku s kupní smlouvou je třeba zaslat prodávajícímu:
   1. pomocí e-mailové adresy: praha@designloznice.cz nebo
   2. poštou na adresu sídla prodávajícího: GALERIE MODO, V OBLOUKU 800 , 252 43 PRŮHONICE
  9. V reklamaci by měl zákazník uvést své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro posouzení reklamace, popsat vadu, její povahu a výskyt, jakož i uvést zvolený nárok ze záruky za vady, a dále přiložit kopii dokladu o koupi produktu (faktura, potvrzení o platbě či jiný doklad) nebo číslo objednávky, kterou zákazník obdržel od prodávajícího při uzavření kupní smlouvy, případně jinak prodávajícímu věrohodně doložit skutečnost a čas nákupu produktu. Prodávající doporučuje co nejpřesněji popsat důvod reklamace, případně přiložit fotografie zobrazující nesoulad výrobku s kupní smlouvou, což může usnadnit a urychlit vyřízení reklamace.
  10. V případě pochybností o obsahu reklamace může prodávající požádat spotřebitele o její doplnění, zaslání dodatečných informací, fotografií nebo dokonce o doručení samotného výrobku na adresu prodávajícího uvedenou v bodě. 11.8.2 obchodních podmínek za účelem posouzení oprávněnosti reklamace, která zaručuje bezpečné dodání produktů.
  11. Náklady na uplatnění reklamace vad nese zákazník; prodávající může po předchozí dohodě se zákazníkem provést přepravu reklamovaného zboží na vlastní náklady.
  12. Prodávající písemně nebo e-mailem potvrdí zákazníkovi, ze kterého místa byla reklamace odeslána, okamžik, kdy zákazník uplatnil reklamaci ze záruky za vady, předmět reklamace a způsob vyřízení reklamace požadovaný zákazníkem. Prodávající dále informuje zákazníka písemně nebo e-mailem, ze kterého byla reklamace odeslána o datu a způsobu vyřízení reklamace spolu s potvrzením o provedení opravy a době jejího trvání, případně s písemným odůvodněním zamítnutí reklamace.
  13. Prodávající rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k přezkoumání závady odborníkem podle typu produktu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Nedodržení výše uvedené lhůty se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.
  14. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádné ustanovení těchto obchodních podmínek neomezuje práva spotřebitele vyplývající z platných právních předpisů na území České republiky. V případě zjištění existence ustanovení tohoto druhu se použijí ustanovení právních předpisů platných na území České republiky.
  15. Bez ohledu na odpovědnost prodávajícího v rámci záruky může výrobce výrobku poskytnout na výrobek záruku za podmínek stanovených tímto výrobcem v záruční listě přiloženém k výrobku ( Faktura s informací o změně záruční doby) . Některé podmínky záruky výrobce pro daný výrobek, včetně záruční doby, může prodávající uvést ve službě v popisu daného produktu.
 12. Newsletter.
  1. Prodávající umožňuje uživatelům využívat následující elektronické služby v rámci e-shopu, která umožňuje uživateli, jež se k této službě přihlásil prostřednictvím vyhrazeného elektronického formuláře na webových stránkách uvedením své e-mailové adresy, zasílat Newsletter (dále jen „Newsletter“) elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl.
  2. Využívání elektronických služeb je dobrovolné a bezplatné.
  3. Vyplnění a odeslání elektronického formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru, který prodávající zpřístupní v e-shopu (služba Newsletter).
  4. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou.
  5. Četnost zasílání newsletteru uživateli, je výhradně na uvážení prodávajícího. Prodejce si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit nebo ukončit službu Newsletter, aniž by musel uvádět jakýkoli důvod nebo zdůvodnění, a to po informování uživatelů na jimi zadané e-mailové adresy.
  6. Uživatel má právo službu zasílání newsletteru kdykoli zrušit. Takové odstoupení (výpověď) má okamžitou platnost. Pro odstoupení musí uživatel učinit příslušné prohlášení (např. ve znění „Odstupuji od služby zasílání novinek“) prodávajícímu na následující e-mailovou adresu: praha@designloznice.cz, nebo kliknutím na aktivní odkaz týkající se odhlášení z odběru, který je uveden v zápatí každé zprávy Newsletteru zaslané uživateli.
 13. Reklamace provozu služby.
  1. Stížnosti týkající se používání e-shopu, včetně stížností souvisejících s prohlížením obsahu na webových stránkách, vytvářením nebo udržováním účtu, přihlášením k odběru Newsletteru a jeho zasíláním, zadáváním objednávek a uzavíráním kupních smluv, může uživatel zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře obsaženého v záložce „Kontakt“ na webových stránkách na následující e-mailovou adresu: praha@designloznice.cz
  2. Ve výše uvedené e-mailové zprávě byste měli uvést co nejvíce informací a okolností o předmětu stížnosti, označení oblasti provozu služby, které se stížnost týká, zejména druh a datum nesrovnalosti a své kontaktní údaje. Informace, které poskytnete prodejci usnadní a urychlí vyřízení vaší reklamace.
  3. Reklamaci lze podat do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy došlo/mělo dojít k události, která je důvodem pro reklamaci. Stížnost, která neobsahuje údaje uvedené v bodě 13.2 obchodních podmínek nebo podané po uplynutí výše uvedené lhůty, budou ponechány bez povšimnutí, o čemž prodávající uživatele vyrozumí.
  4. Prodávající vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů.
  5. Odpověď prodávajícího na reklamaci je zaslána na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v žádosti o reklamaci, nebo jiným způsobem určeným uživatelem.
  6. Na reklamaci vyplývající z neuplatňování / neznalosti obchodních podmínek ze strany uživatele, nedodržování pokynů, které mu byly průběžně poskytovány prostřednictvím webových stránek, nebo přímo prodávajícím, nebude brán zřetel.
 14. Ochrana duševního vlastnictví.
  1. Obsah, informace, text, údaje, seznamy, popisy, jakož i fotografický nebo filmový materiál, grafika, ilustrace, animace, zvuky a podobné prvky, které prodávající zpřístupňuje uživatelům ve službě, včetně jejich vzhledu, uspořádání, barevnosti jako celku, jakož i Newsletter a další zprávy určené uživatelům a obsahující obchodní informace, včetně slevových kupónů a propagačních kódů, jakož i jejich součásti („Obsah a materiály“), návrhy produktů prezentovaných v obchodě („Projekty“), jakož i loga a ochranné známky používané prodávajícím, včetně loga a ochranné známky “ DREAM BEDROOM INTERIORS S.R.O.“ a ochranné známky „Mollyflex“, „Gomarco“ a dalších („Značky“), jsou duševním vlastnictvím prodávajícího nebo jeho oprávněných poskytovatelů licence a jsou chráněny autorským právem a právem průmyslového vlastnictví. Obsah a materiály, vzory a značky nesmí být kopírovány, stahovány, distribuovány, zveřejňovány, upravovány, kombinovány, spojovány s jinými díly, šířeny (zejména prostřednictvím internetu) nebo jinak používány jakýmkoli způsobem nebo formou, částečně nebo vcelku, v rozporu s těmito podmínkami.
  2. Uživatel smí používat obsah a materiály, projekty nebo obsah pouze v rámci povoleného osobního užití chráněných děl určených autorským zákonem, bez práva zpřístupnit je třetím osobám, a to pod sankcí porušení autorských práv k dílům nebo jiných práv duševního vlastnictví, včetně vyloučení komerčního užití.
  3. Používání služeb, včetně jejich obsahu, obsahu a materiálů, designů nebo značek neznamená, že jakákoli osoba nabývá jakákoli práva k nehmotnému majetku, včetně majetkových autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví k službě (včetně jejich obsahu) nebo k obsahu a materiálům, designům nebo značkám.
 15. Osobní údaje uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami.
  1. Správcem osobních údajů (ve znění čl. 4 bod 1 a 7 nařízení 2016/679) uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, je prodávající, tj:
   Správcem vašich osobních údajů je společnost DREAM BEDROOM INTERIORS S.R.O. s.r.o., IČO: 14293145, se sídlem V Oblouku 800, 252 43 Průhonice, vydal Krajský soud v Ostravě, odd. C vložka 88567, e-mailová adresa: praha@designloznice.cz, tel. +420 602 786 589
  2. Prodávající klade velký důraz na ochranu soukromí uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, a na důvěrnost jejich osobních údajů a prohlašuje, že zavedl vhodná organizační a technická opatření k zajištění zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně nařízení 2016/679.
  3. Vždy, když je pro použití služeb nebo pro uzavření kupní smlouvy nutné poskytnout prodávajícímu určité osobní údaje uživatele, nebo se uživatel rozhodne poté, co prodávajícímu poskytl své nepovinné (nevyžadované) osobní údaje, je povinen zadat nebo poskytnout pouze věcně správné osobní údaje. Pokud se ve výše uvedeném případě změní osobní údaje uživatele, je povinen je neprodleně aktualizovat zasláním e-mailu prodávajícímu na následující adresu: praha@designloznice.cz nebo aktualizací svých osobních údajů v rámci jím zřízeného účtu.
  4. Prodávající neprodává ani nepůjčuje shromážděné osobní údaje uživatelů jiným osobám nebo institucím (s výjimkou příjemců údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů).
  5. Podrobná pravidla zpracování osobních údajů uživatelů prodejcem, včetně všech práv, která uživatelům náleží v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů prodejcem (úplná informační doložka v souladu s nařízením 2016/679), jsou uvedena v zásadách ochrany osobních údajů.
  6. Před použitím webových stránek nebo uzavřením kupní smlouvy, zejména před poskytnutím jakýchkoli svých osobních údajů prodávajícímu prostřednictvím elektronických formulářů dostupných na webových stránkách, by si měl uživatel pečlivě přečíst ustanovení zásad ochrany osobních údajů.
 16. Závěrečná ustanovení.
  1. Kupní smlouvy jsou uzavírány v souladu s českým právem, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, s výjimkou mezinárodního soukromého práva. Volba českého práva nemá za následek zbavení spotřebitele vyšší úrovně ochrany, než jakou by mu poskytovalo právo jeho země původu.
  2. V případě spotřebitele, který není občanem České republiky, se vždy použije právo pro spotřebitele příznivější.
  3. V případě, že je některá část podmínek v rozporu s platnými právními předpisy, použijí se namísto napadeného ustanovení Podmínek příslušná ustanovení českých právních předpisů.
  4. Prodávající není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  5. Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  6. Změny obchodních podmínek provedené prodávajícím jsou pro uživatele nebo zákazníka závazné za předpokladu, že uživatel byl o změnách řádně informován a nevypověděl smlouvu o poskytování služeb souvisejících s účtem nebo newsletterem do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne oznámení změn prodávajícím uživateli.
  7. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv nebo smluv o účtu či zpravodajských službách mezi prodávajícím a spotřebiteli budou v první řadě řešeny jednáním se záměrem vyřešit spor smírnou cestou. Pokud by to však nebylo možné nebo by to některé ze stran nevyhovovalo, budou spory řešeny příslušným obecným soudem v souladu s bodem 16.9 podmínek.
  8. Prodávající v rámci plnění svých povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line upozorňuje, že platforma ODR (online řešení sporů), prostřednictvím které může spotřebitel přistoupit k řešení sporu on-line, je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show Kromě toho je spotřebitel oprávněn požádat o mimosoudní řešení sporu v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (Úř. Věst. ČR č. 634/1992) České obchodní inspekci (podrobnosti o mimosoudním řešení sporů viz www.coi.cz).http://www.coi.cz/
  9. Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem budou řešeny příslušnými soudy podle českého práva.
  10. Uživatelé mají kdykoli bezplatný přístup k obsahu smluvních podmínek prostřednictvím aktivního odkazu na domovské stránce webových stránek, a to ve formě, která umožňuje jejich stažení, uložení na libovolné médium, záznam a tisk.
  11. Předpisy jsou zpracovány ve dvou jazykových verzích, české a polské. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.
  12. Nařízení vstupují v platnost dne 09.09.2022.